ဘ ဏ္ေတြမွာ ေငြစုစာ အုပ္လုပ္ထား သူမ်ား ယ ခုအေၾကာင္းအရာ ကိို မျဖစ္မေန သတိျပဳၾကပါ

Posted on

ဘ ဏ္ေတြမွာ ေငြစုစာ အုပ္လုပ္ထား သူမ်ား ယ ခုအေၾကာင္းအရာ ကိို မျဖစ္မေန သတိျပဳၾကပါ

Annotation 2019 10 02 192530

Annotation 2019 10 02 192541

Annotation 2019 10 02 192551

Annotation 2019 10 02 192602

Annotation 2019 10 02 192612

Annotation 2019 10 02 192623

Annotation 2019 10 02 192636

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *