အိမ္ေ ခါ င္မိုးေ ပၚ က ေႁမြျပဳတ္ က် လာၿပီး ကေ လးႏို႔တိုက္ေနေ သာ မိခင္ကိုကိုက္မိ

Posted on

အိမ္ေခါ င္မိုးေပၚ က ေႁမြျပဳတ္ က်လာၿပီး ကေ လးႏို႔တိုက္ေနေ သာ မိခင္ကိုကိုက္မိ

bghfgjh9869586iejh

Annotation 2019 10 03 091543

hgkjhy96768o69586jgh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *