ႏိုင္ငံ့ေ ခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ လုံၿခဳံေ ရး ကို တာဝန္ ယူထား တဲ့ အထူးတာဝန္တပ္ဖြဲ႕

Posted on

ႏိုင္ငံ့ေ ခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ လုံၿခဳံေ ရး ကို တာဝန္ ယူထား တဲ့ အထူးတာဝန္တပ္ဖြဲ႕

Annotation 2019 10 03 113111

Annotation 2019 10 03 112910

Annotation 2019 10 03 113134

ryyu7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *