အသက္ မျပည့္ တဲ့ ေကာင္မေလး ကို စားၿပီး နား မ လည္ လုပ္ သြား တဲ့ ေကာင္ ပါ (႐ုပ္သံဖိုင္)

Posted on

အသက္ မျပည့္တဲ့ ေကာင္မေလး ကို စားၿပီး နားမလည္ လုပ္သြား တဲ့ ေကာင္ပါ (႐ုပ္သံဖိုင္)

အသက္ မျပည့္တဲ့ ေကာင္မေလး ကို စားၿပီး နားမလည္ လုပ္သြား တဲ့ ေကာင္ပါ (႐ုပ္သံဖိုင္)

အသက္ မျပည့္တဲ့ ေကာင္မေလး ကို စားၿပီး နားမလည္ လုပ္သြား တဲ့ ေကာင္ပါ (႐ုပ္သံဖိုင္)

crd : ETS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *