ျပိဳင္ပြဲဝင္ေ တြ ရဲ႕သီ ဆို မႈ ကို မ်က္စိေ တြႏွာေ ခါင္းေ တြ နဲ႕မခံစား ပါနဲ႕လို႕ေျပာလိုက္ တဲ့ အဆိုေတာ္ သာဒီးလူ …

Posted on

MyanmarIdolကိုၾကည္႕ရႈအားေပးေနတဲ့လူၾကီးမင္းမ်ားအေနနဲ႕ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတြရဲ႕သီဆိုမႈကိုနားရြက္နဲ႕နားေထာင္ၾကပါ.မ်က္စိေတြႏွာေခါင္းေတြနဲ႕မခံစားပါနဲ႕လို႕ေျပာလိုက္ တဲ့ အဆိုေတာ္သာဒီးလူ …

MyanmarIdolကိုၾကည္႕ရႈအားေပးေနတဲ့လူၾကီးမင္းမ်ားအေနနဲ႕ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတြရဲ႕သီဆိုမႈကိုနားရြက္နဲ႕နားေထာင္ၾကပါ.မ်က္စိေတြႏွာေခါင္းေတြနဲ႕မခံစားပါနဲ႕လို႕ေျပာလိုက္ တဲ့ အဆိုေတာ္သာဒီးလူ …

MyanmarIdolကိုၾကည္႕ရႈအားေပးေနတဲ့လူၾကီးမင္းမ်ားအေနနဲ႕ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတြရဲ႕သီဆိုမႈကိုနားရြက္နဲ႕နားေထာင္ၾကပါ.မ်က္စိေတြႏွာေခါင္းေတြနဲ႕မခံစားပါနဲ႕လို႕ေျပာလိုက္ တဲ့ အဆိုေတာ္သာဒီးလူ …

CRD-CELE GABAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *